مدیرحقوقی پرسپولیس:برانکو باید برای ادامه کارش به ایران برگردد/ او فسخ کند باید به پرسپولیس غرامت بپردازدقرارداد برانکو فسخ نشده است چرا که سرمربی پرسپولیس از ما تقاضای اقاله و یا جدایی به صورت دوستانه داشت که ما هم با این درخواست مخالفت کردیم.