مدیرعامل تراکتورسازی برکنار شدمدیرعامل تراکتورسازی برکنار شد