مدیرعامل سابق پرسپولیس: تمام حرف‌های نبی در مورد قرارداد بازیکنان دروغ استواقعاً دوست ندارم پرسپولیس وارد حاشیه شود. اما بهتر است پیش از صحبت ها اول قرارداد ها را بررسی و مطالعه کنند بعد در مورد شخص یا فردی اظهار نظر کنند.