مدیرعامل سابق پرسپولیس سرپرست فدراسیون دوومیدانی شدشایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام نمایید.