مدیرعامل سپاهان: حقوق بلد هستیم، از تهدید پرسپولیسی ها نمی ترسم/ ادعایم روی صحبت بازیکن خودشان استآقایان بدانند من هشتاد تیم ورزشی دارم نه صرفا یک تیم فوتبالی. بدوجه فوتبالی ما بسیار پایین تر از خود همین باشگاه هاست.