مدیرعامل نساجی استعفا دادعلی امیری مدیرعامل نساجی مازندران که در ۲ فصل اخیر مدیریت این باشگاه را بر عهده داشت از سمت خود استعفا کرد.