مدیرعامل پرسپولیس: بازیکنان درباره دیدار با تراکتورسازی مصاحبه نکنندمدیرعامل پرسپولیس: بازیکنان درباره دیدار با تراکتورسازی مصاحبه نکنند