مدیرعامل پیشین سپاهان: اخراج کرانچار به دلیل بوی تند و نامطبوع یک نوشیدنی!در صفحات بعدی این کتاب اینطور نگاشته شده که به محض اعلام گزارش برکناری کرانچار و انتخاب حسین فرکی، سبحانی بر سر خلیلیان فریادی می‌کشد و می‌گوید به اجازه چه کسی چنین ریسک بزرگی را انجام داده است که خلیلیان با حوصله توضیح می‌دهد و رئیس کارخانه را تا حدی قانع می‌کند.