مدیر عامل تراکتورسازی استعفا دادمدیر عامل تراکتورسازی استعفا داد