مسئولان فدراسیون جهانی کاراته به ایران سفر می کنندمسئولان فدراسیون جهانی کاراته به ایران سفر می کنند