مستندهای "کارستان" در سایت آمازون، کاری‌ست کارستانآمازون به‌عنوان یک شبکه‌ی اینترنتیِ گسترده، توانسته تحولی بزرگ در فرهنگ سنتیِ تماشای فیلم ایجاد کرده و با همین روش بیش‌ترین مخاطب جهانی را به خود اختصاص دهد.