مسعود شجاعی: جایی برای اشتباه نداریم/ صحبت از قهرمانی زود استمسعود شجاعی: بازیکنان ایران باید از تمام توان استفاده کنند تا وظایف خود را در زمین به بهترین نحو انجام دهند.