مشروبات الکلی در جامعه وجود ندارد؟یک کارشناس در صداوسیما فارس این مشکل موجود را به شکلی تخصصی و با زبانی که قابل فهم برای عموم جامعه باشد را توضیح داده است، آیا این اقدامی غلط است؟ این ترویج و تبلیغ مشروبات الکلی است؟!