مصائب قطعه هنرمندان و نام‌آوران / سریعا نفر سومی را هم روی برادرم دفن کردند!عباس توفیق: در هیچ‌جای دنیا روی جنازه هیچ‌کس بدون وصیت متوفی یا اجازه ورثه‌اش جنازه کس دیگری را دفن نمی‌کنند.