مصدومیت شدید سردار آزمون از ناحیه چشم (عکس)مصدومیت شدید سردار آزمون از ناحیه چشم (عکس)