مصدومیت علی هاشمی را متوقف نکرد/ کسب طلا و برنزعلی هاشمی با وجود مصدومیت از ناحیه کتف در حرکت دوضرب وزنه زد و در نهایت طلای دوضرب و برنز مجموع را گرفت.