معرفی دستیار ایرانی اسکوچیچ تا هفته آیندههمچنین طبق هماهنگی های انجام شده این دو مربی بعد از حضور در ایران به طور رسمی به عنوان دستیاران اسکوچیچ معرفی خواهند شد و در همین مقطع دستیار ایرانی سرمربی تیم ملی نیز انتخاب می شود.