ممنوع الفعالیت شدن "حیاتی" بعد از صحبت‌ درباره "فردین و اِبی"خدا شاهد است ظاهر و باطن من همیشه همین بوده است و اصلا روی دیگر ندارم که می‌گویند حیاتی می‌خواهد آن را نشان دهد.