ممنوع الکاری حیاتی (گوینده خبر صداوسیما) بعد از صحبت‌ درباره فردین و اِبی– خدا شاهد است ظاهر و باطن من همیشه همین بوده است و اصلا روی دیگر ندارم که می‌گویند حیاتی می‌خواهد آن را نشان دهد.