منتفی شدن انتقال سامان قدوس به برنتفورد انگلیسمنتفی شدن انتقال سامان قدوس به برنتفورد انگلیس