منصوریان: همه داوری‌ها در فولادشهر به ضرر ذوب‌آهن بوده استباید از هر حیث بی اشتباه باشیم تا بتوانیم با یک نمایش خوب از این بازی دست پر خارج شویم.