مهدی قائدی محکوم شد/ ۷۳۱ روز حبس و ۲۳۰ میلیون دیهمهدی قائدی محکوم شد/ ۷۳۱ روز حبس و ۲۳۰ میلیون دیه