مهناز افشار ! لطفا دکتری نکنورود به مسائلی که در زمینه تخصص و دانش سلبریتی‌ها نیست باید بسیار با احتیاط و دقیق باشد، علی الخصوص مواردی که به سلامت و جان انسانها مرتبط باشد بسیار خطرناک است و حساس.