موبایلی که جهان را لرزاندحتی ۱۰ سال قبل هم چنین امکانی وجود نداشت که یک شهروند معمولی در یک محیط عمومی بتواند چنین تصویر و صدایی را به ثبت برساند.