موزه ها روز اربعین تعطیل نیستندبراین اساس موزه‌ها و اماکن فرهنگی- ‌تاریخی زیر پوشش سازمان میراث‌ فرهنگی تنها ۶ روز در سال تعطیل هستند که اربعین شامل آنها نمی شود.