میثاقی: گزارشگر بازی تراکتور، خیلی روی مخ بینندگان بودفوتبال برتر که پخش زنده مسابقات فوتبال باشگاهی ایران را در شبکه سه و به صورت سراسر انجام می دهد تنها می تواند گزارشگران بازی های تهران را انتخاب کند و انتخاب گزارشگر در بازی های خارج از تهران برعهده مراکز سازمان در آن استان ها هستند.