میراسماعیلی نایب رئیس جودوی آسیای مرکزی شدآرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ایران به عنوان نایب رئیس منطقه آسیای مرکزی انتخاب شد.