میزبانی تیم ملی فوتبال ایران در تبریز؛ خیلی دیر ولی خیلی ضروریمیزبانی تیم ملی فوتبال ایران در شهری به جز تهران و ورزشگاهی به جز آزادی، نیازمند کمی شجاعت است.