میزبانی قطعی سپاهان از نماینده عربستان در تاشکندورزشگاه بنیاد کار که ورزشگاه ملی ازبک ها است، به خاطر بازی های مقدماتی جام جهانی برای ما قابل استفاده نبود و به همین خاطر در ورزشگاه لوکوموتیو این بازی را انجام می دهیم.