میشل سِر، فیلسوف سرشناس فرانسوی، درگذشت«خانم‌ها، آقایان، به آنچه امروز می‌گویم به دقت گوش کنید، زیرا زندگی شما را دگرگون خواهد کرد». این جمله‌ای بود که غالباً میشل سِر با آن درس خود را آغاز می‌کرد. او با این کلمات، نه بر سخن خود، که بر کارکرد فلسفه ارج می گذاشت.