ناگفته‎های زندگی مشاور شاه که به ظریف و سردار سلیمانی افتخار می‎کندناگفته‎های زندگی مشاور شاه که به ظریف و سردار سلیمانی افتخار می‎کند