نایدنوف: مدیران استقلال درغگو هستند: من دیگر دوست ندارم با استقلالی‌ها صحبت کنم و فقط پولم را می‌خواهم. من به خاطر استقلال از بسیاری از پیشنهادها گذشتم و حتی مصدوم شدم اما آن‌ها به نحوی که درست نبود با من برخورد کردند.