نجف دریا بندری، پیرمرد و دریابزرگ تر ها او را نه به نام نجف دریابندری و نه به عنوان نویسنده و مترجم، بلکه به عنوان یک مبارز می شناختند.آن ها او را با نام آقا نجف پسر ناخدا خلف می شناختند.