نخستین مجلس تاریخ ایران / مهستان؛ مجلسی که شاه را عزل می‌کرداشکانیان با همراهی دیگر اقوام و ملل ایران زمین توانسته بودند سلسله سلوکیان را از مرزهای قدیمی ایران بیرون کنند، پس مجلسی تشکیل دادند تا بتواند شاه را انتخاب و در مواردی عزل کند.