نسیم بیداری/ ده‌ها قصه از ۵۰ کتاب در یک مجلهاگر برای کتاب نخریدن و کتاب نخواندن بهانۀ کمبود وقت و گرانی کتاب را بتوان مطرح کرد اما برای نخواندن مجله‌ای که از ده‌ها کتاب نقل کرده بهانه‌ای نیست…