نظم پادگانی، همان اخلاق نیست!نقدی بر برنامه ۹۰ دربارۀ ماجرای استعفای دسته جمعی بازیکنان تیم ملی فوتبال موضوع یادداشتی از «امیر حسن خدیر» است که در عین احترام به مرحوم پرویز دهداری چند نکته تاریخی را بازگفته ..