«نه» به مهران مدیری! آنچه علی کریمی را «علی کریمی» ساخته استدر برنامه ۹۰ با صراحت رو به محمدرضا ساکت (دبیرکل فدراسیون فوتبال) گفت : «تا روزی که شماها در این فوتبال باشید، ما رنگ خوشی در فوتبال نمی‌بینیم»