نویمایر: در ایران یک شام راحت نخوردمنویمایر: در ایران یک شام راحت نخوردم