نگاهی تازه به سیمرغ جشنواره فیلم فجر در پوستر نگاه نو

همیاری – طراح پوستر بخش های نگاه نو و سینما حقیقت معتقد است در پوستر بخش نگاه نو نگاهی متفاوت و جدید به سیمرغ، سمبل جشنواره داشته است.

سعید صالحی درباره پوستر بخش نگاه نو گفت: در ابتدا بعد از ایده پردازی، سمبل جشنواره فیلم فجر را با فلزات درست کردیم و بعد از عکاسی آن روی صحنه آبی رنگ آن را به صورت فتوگرافی در آوردیم.

وی افزود: به نظر من بزرگترین مزیت این پوستر جراتی است که در نگاه نو به سیمرغ جشنواره است که با فلز طراحی شده و کاری متفاوت است.

صالحی همچنین درباره پوستر سینمای حقیقت نیز گفت: با دید گرافیکی به پوستر سینما حقیقت نگاه کردیم و آن را به شکل چشمی به عنوان دانای کل و نگاه ناظر دیدیم که جشنواره فیلم فجر را می بیند.

وی ادامه داد: همچنین مژه‌های این چشم را به شکل تکه های بریده شده نگاتیو دیدیم و در پشت این چشم، لگوی جشنواره را به صورت فرم ایرانی چیدیم و از رنگ های بنفش و فیروزه ای برای طراحی استفاده کردیم.