نگرانی همسر اینزاگی با شروع تمرینات لاتزیواو هر روز صبح با همه بازیکنان صحبت می‌کند و آخر شب نیز با آنها تماس می‌گیرد. او ظهرها با پسرم فوتبال بازی می‌کند و تقریبا همه وسایل شیشه‌ای خانه را شکسته‌اند.