هادی ساعی: شکایتی از هیچ رسانه ای ندارم

هادی ساعی شکایت خود از خبرنگاران را تکذیب کرد.
هادی ساعی به اصلاحات نیوز گفت: من هیچ شکایتی از هیچ رسانه ای ندارم و بودن نامم را در هر شکایتی قویاً تکذیب میکنم و باید بگویم که رسانه ها اشتباهشان را در مورد من اصلاح کرده بودند.