هاشمی: تخریب شهرداری تهران برای کمک به جشنواره فیلم فجر درست نیستهاشمی: تخریب شهرداری تهران برای کمک به جشنواره فیلم فجر درست نیست