هتل چلسی در اختیار سرویس بهداشت ملی انگلیس قرار گرفتبه دنبال مثبت شدن آزمایش این بازیکن، تمامی بازیکنان، کادرفنی و کارکنان باشگاه در قرنطینه خانگی قرار گرفتند و تمامی امور این باشگاه هم به حالت تعلیق درآمد.