هدیه کریسمس ریش‌قرمز ایرانی به فوتبال دنیاشادی‌هایی که اینطور باعث شود نام ایران با احترام و تحسین در دنیا تکرار شود امیدوارمان می‌کند به آینده. شادی‌هایی که بوی سیاست ندهد، ما را به هم نزدیک‌تر کند نه روبروی هم قرار دهد و اسباب تحقیر شود.