هشدار به مدیران ! بازنشستۀ رادیو و قانون "منع به‌کارگیری بازنشستگان"هنرمندان رادیو به دلیل آنکه کسی با سیما و چهره آنها آشنایی ندارد آنچنان که درخور است از مواهب شهرت و معروفیت در جامعه بهره‌مند نمی‌شوند.