واکنش تند کی روش در ارتباط با گزارش اخیر فیفا: فقط خدا می تواند اعمال من را قضاوت کندتمام افرادی که من افتخار و امتیاز این را داشتم که با آنها همکاری کنم، مخصوصا اعضای کادر و بازیکنانم، آنها منبع الهام من بودند. همچنین هواداران فوتبال ایران انگیزه من بودند.