واکنش سازمان لیگ به صحبت‌های سعید آذری: ذوب‌آهن نه تنها طلبی ندارد، بدهکار هم است!سازمان لیگ هم در پرداخت حق تبلیغات محیطی و همچنین برگزاری مسابقات در ورزشگاه های استاندارد که الزامات را ایجاد نموده اند نمی تواند تبعیضی بین باشگاه ذوب آهن و سایر باشگاه ها قائل شود.