واکنش سردار آزمون به پیشنهاد لیورپولواکنش سردار آزمون به پیشنهاد لیورپول