واکنش مدیرعامل تراکتورسازی به ویدئوی جنجالی استوکسواکنش مدیرعامل تراکتورسازی به ویدئوی جنجالی استوکس