واکنش مدیرعامل سپاهان به حکم کمیته انضباطینیاز داریم جلساتی برگزار کنیم و بعد از آن واکنش رسمی نشان خواهیم داد ولی شک نکنید که نسبت به این موضوع معترض هستیم و اعترضمان را اعلام خواهیم کرد.